MGCC Youth Challenge - 15-April-2018


    OST Khanacross Motorkhana Class Outright
Number Entrant Club Car Class Outright Class Outright Class Outright Total
Points
Place Points Place
Class 1                          
11 Rhys Miller MGCC MGB 2 4 2 2 3 3 7 1 9 1
14 Stephanie Coon MGCC SEAT 1 1 4 5 4 8 9 2 14 2
15 Erun Williams MGCC Honda 8 13 1 1 1 1 10 3 15 4
9 Harry Bilston MGCC Ford Focus 6 9 3 3 5 9 14 4 21 7
2 Charles Quinn MGCC Barina 5 8 5 9 6 10 16 9 27 10
18 Ethan Williams MGCC Honda 7 11 7 11 2 2 16 9 24 8
1 Daniel Waxiel MGCC Toyota 4 6 6 10 7 11 17 7 27 10
7 Ruby Bottomley MGCC MG Midget 3 5 8 12 8 12 19 8 29 12
Class 2                          
6 Paige Hunter MGCC MG ZR 4 10 1 4 1 4 6 1 18 5
12 Matthew Watson  PCC Toyota 1 1 2 6 4 7 7 2 14 2
3 Archie Frampton  PCC Hyundai 3 7 3 7 2 5 8 3 19 6
4 Dylan D'Atri MGCC MGB 2 3 5 13 5 13 12 4 29 12
5 Emma Hunter MGCC MG ZR 5 11 4 8 3 6 12 4 25 9
Parent/Grandparent                          
13 Daryl Coon MGCC SEAT 1   3   1   5 1    
8 Phil Bottomley MGCC Honda 1   1   5   7 2    
19 Chris Waxiel MGCC Toyota 1   4   3   8 3    
16 Phil Williams MGCC Honda 5   2   2   9 4    
10 Tim Bilston MGCC Ford Focus 4   5   4   13 5    

Female

Name Outright Place
Stephanie Coon 2 1
Paige Hunter 5 2
Emma Hunter 9 3